موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای دیدار انگلستان

ویزای دیدار انگلستان

ویزای دیدار انگلستان (UK visit visa)

ویزای دیدار انگلستان

از انگلستان دیدن کنید
ویزای بازدید مناسب را پیدا کنید
ویزای ویزیت یا ویزای اقامت کوتاه را انتخاب کنید
برای تعطیلات به انگلیس مراجعه کنید یا خانواده یا دوستان خود را ببینید
در سفر کاری از انگلیس دیدن کنید
برای انجام تحقیق به انگلیس مراجعه کنید
برای درمان پزشکی خصوصی به انگلیس مراجعه کنید
برای ازدواج به انگلیس بیایید
برای سفر به انگلستان از ویزا استفاده کنید: قدم به قدم
بازدید از انگلیس: اطلاعات مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا ، EEA و شهروندان سوئیس
انواع ویزای ویزیت
ویزای بازدید کننده استاندارد
ویزای بازدید کننده ازدواج
ویزای نامزدی پرداخت شده مجاز است
والدین ویزای کودک درجه 4
در انگلستان در یک گروه تور چین بازدید کنید
ویزا برای عبور از انگلستان در حمل و نقل
راهنمایی دقیق
ویزا و راهنمای عملیاتی مهاجرت

منبع

پیام بگذارید