موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای مسافرت به انگلستان

ویزای مسافرت به انگلستان

Travelling to the UK

ویزای مسافرت به انگلستان

در مرز انگلیس
ورود به انگلستان
مسافر ثبت شده: ورود سریعتر از مرز انگلستان
برای ورود به انگلستان از ویزای الکترونیکی خودداری کنید
وسایل ، پول و دارایی شما
انتقال وسایل شخصی به انگلستان
گزینه ها وقتی گمرک چیزهای شما را تصرف می کند
از انگلستان و خارج از آن پول دریافت کنید
آوردن کالا به انگلستان
واردات وسایل نقلیه به انگلستان
اگر برای زندگی در انگلیس زندگی می کنید مالیات دهید
مالیات بر درآمد خارجی
در صورت بازگشت به انگلیس مالیات دهید
در صورت ترک یا انتقال به انگلستان اعتبار مالیاتی
آوردن حیوانات ، گیاهان و مواد غذایی به انگلیس
حیوان خانگی خود را به انگلیس بیاورید: قدم به قدم
سگ ، گربه یا گربه حیوان خانگی خود را به انگلیس بیاورید
آوردن غذا ، حیوانات یا گیاهان به انگلستان

منبع

پیام بگذارید