موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اقامت دائم انگلستان

گرفتن اقامت دائم انگلستان

(Live permanently in the UK)

اقامت دائم انگلستان

اقامت دائم انگلستان

گزینه حل و فصل مناسب را پیدا کنید
دریابید که آیا می توانید برای اقامت در انگلستان اقدام کنید
انواع دیگر تسویه حساب
به طرح حل و فصل اتحادیه اروپا (وضعیت حل و فصل شده و از پیش تنظیم شده) مراجعه کنید
ثابت کنید که در انگلیس حق اقامت دارید
در صورت فوت شریک زندگی خود ، در انگلیس مستقر شوید
حل و فصل: پناهندگان یا حمایت های بشردوستانه
درخواست اقامت در انگلستان به عنوان یک فرد بدون تابعیت را بدهید
اگر یک کارگر یا کارمند ترکیه هستید ، برای تسویه حساب اقدام کنید
برای کارت اقامت انگلستان اقدام کنید
درخواست ویزای اقامت بازگرداننده کنید
برای کارت اقامت مشتق اقدام کنید
شهروند انگلیس شوید
بررسی کنید که آیا می توانید یک شهروند انگلیس شوید
دانش خود را از زبان انگلیسی برای شهروندی و حل و فصل ثابت کنید
زندگی در تست انگلستان
راهنمایی دقیق
ویزا و راهنمای عملیاتی مهاجرت

اقامت دائم انگلستان

پیام بگذارید