موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

جستجوی شغل – ایجاد مشاغل در فرانسه

جستجوی شغل – ایجاد مشاغل

(Job Search – Business Creation)

جستجوی شغل

این ویزا فقط برای دانشجویانی که پس از اخذ حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در یک موسسه آموزشی ملی تأیید شده از کشور خارج شده اند ، محدود شده است یا در لیست مشخص شده با حکم قرار دارد و افرادی که می خواهند به دنبال اشتغال یا راه اندازی به فرانسه باشند. کسب و کار ، در طی چهار سال از فارغ التحصیلی آنها.

ویزای طولانی مدت به عنوان اجازه اقامت (VLS-TS) با عنوان “جستجوی کار / ایجاد شغل” دریافت می شود. این اعتبار باید ظرف سه ماه از ورود به فرانسه تأیید شود.

منبع

پیام بگذارید