موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای سرمایه گذار انگلستان، توسعه تجارت و استعداد

ویزای سرمایه گذار انگلستان، توسعه تجارت و استعداد

Investor, business development and talent visas

ویزای سرمایه گذار انگلستان

این ویزا شامل ویزاهای زیر است:

ویزای مبتکر
ویزای راه اندازی
ویزای کارآفرین
ویزای جهانی استعداد
ویزای استعدادی استثنایی
ویزای کارآفرینان فارغ التحصیل
ویزای سرمایه گذار

منبع

پیام بگذارید