موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای داوطلبانه فرانسه

ویزای داوطلبانه فرانسه

“Volunteering Visa”

ویزای داوطلبانه فرانسه

ویزا می تواند برای اهداف داوطلبانه صادر شود. سه نوع داوطلب وجود دارد: خدمات مدنی ، کار داوطلبانه مبتنی بر انجمن و خدمات داوطلبانه اروپا (EVS).

اگر بخشی از خدمات داوطلبانه اروپا (EVS) باشید، ویزای موقت اقامت طولانی (VLS-T) دریافت خواهید کرد که “داوطلب” نام دارد.

برای سایر گروه های داوطلبانه ، انواع ویزا بر اساس مدت زمانی که داوطلب می شوید صادر می شود:

اگر اقامت شما برابر یا کمتر از 12 ماه باشد، “معافیت موقت از اجازه اقامت” مشخص می شود
اگر بیش از 12 ماه باشد ، “بازدید کننده” مشخص می شود.

پیام بگذارید