موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای کارآموز دانشجویی فرانسه

ویزای کارآموز دانشجویی فرانسه

Student trainee”

ویزای کارآموز دانشجویی فرانسه

وضعیت شما
شما دانشجو هستید و می خواهید یک کار حرفه ای را در فرانسه انجام دهید.

شرایط
پروژه شما باید بخشی از یک دوره آموزشی باشد که در کشور محل اقامت شما (برنامه درسی مدرسه ، مدرک دانشگاهی یا مدارک تحصیلی) یا یک برنامه همکاری اتحادیه اروپا یا یک برنامه بین دولتی در زمینه های آموزش ، آموزش ، جوانان یا فرهنگ برگزار شود.

ویزای کارآموز دانشجویی شما
اگر مدت زمان کار شما از 90 روز تجاوز نکند، ویزای اقامت کوتاه مدت به شما داده می شود.
اگر مدت زمان کار شما از 90 روز فراتر رود، ویزای اقامت طولانی ، معادل اجازه اقامت برای شما صادر می شود که شما باید پس از ورود به فرانسه اعتبار خود را دریافت کنید.
مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر مستندات پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی شما، همانطور که در جادوگر ویزا ذکر شده است، شما باید قرارداد آموزشی (pdf – فقط به زبان فرانسه) که بین خود، موسسه آموزش و شرکت میزبان در فرانسه منعقد شده باشد را نیز درج کنید.

اگر مدت زمان کار بیش از 90 روز باشد، این توافق نامه ابتدا باید توسط مقامات فرانسوی به دنبال درخواست شرکت میزبان یا موسسه آموزشی شما تأیید شود.

NB: اتباع کانادایی که برای شرکت در یک طرح قرارگیری کار به فرانسه می روند، موظف نیستند که قراردادشان را توسط پارلمان (ایستگاه پلیس) امضا کنند.

► جزئیات مربوط به شرایط منابع مالی
شما باید بتوانید ثابت کنید که معادل کمک هزینه اولیه ماهانه نگهداری به دارندگان بورس تحصیلی دولت فرانسه، یعنی 615 یورو دریافت می کنید. اگر محل قرارگیری از دو ماه بیشتر باشد، کمک هزینه ای که توسط شرکت به شما داده می شود هنگام ارزیابی وضعیت مالی شما در نظر گرفته می شود.

NB: کارورزانی که در یک برنامه همکاری اتحادیه اروپا یا یک برنامه بین دولتی شرکت می کنند، نیازی به اثبات منابع مالی خود ندارند.

منبع

پیام بگذارید