موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای سفر تجاری فرانسه

ویزای سفر تجاری فرانسه

ویزای سفر تجاری فرانسه (Business travel)

ویزای سفر تجاری فرانسه

وضعیت شما
شما به دعوت ها و درخواست های شرکای خود در فرانسه پاسخ می دهید. شما می خواهید در نمایشگاه های صنفی ، سمینارها یا همایش های مربوط به فعالیت حرفه ای خود شرکت کنید یا شرکت کنید.

ویزای شما
ویزای اقامت کوتاه مدت برای منطقه شینگن یا یک قلمرو غیر اروپایی فرانسه بسته به نوع مقصد صادر می شود. این امکان را برای شما فراهم می کند که مدت زمان بازدید خود از فرانسه را ببینید که نباید بیش از 90 روز باشد.

مستندات پشتیبانی شما
برای به دست آوردن ویزا خود ، باید ارتباط بین فعالیت حرفه ای خود و هدف سفر خود را نشان داده یا ثابت کنید. مدارک پشتیبان مورد نیاز مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما در جادوگر ویزا ذکر شده است.

نمونه اسناد پشتیبان:

نامه درخواست ، احضار یا دعوت خبرنگار شما در فرانسه به شرح دقیق فعالیت ، هدف ، مدت و محل برگزاری جلسه ، سمینار یا کنفرانس.
در صورت عدم موفقیت این ، کارت های ورود به نمایشگاه ها یا کنفرانس ها؛
در صورت عدم تحقق این امر ، تعهد سازمان یا شرکت دعوت کننده برای تأمین کلیه هزینه های بازدید کننده در طول اقامت وی.

منبع

پیام بگذارید