موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

خانواده دارای تابعیت فرانسوی

خانواده دارای تابعیت فرانسوی

(Family of French national)

تابعیت فرانسه

وضعیت خانواده شما روشی را که باید برای پیوستن موقت یا دائمی با اعضای خانواده خود تعیین کنید ، تعیین می کند.

همسر تبعه فرانسوی
وضعیت خانواده شما
شما همسر یک تبعه فرانسوی هستید.

مدت اقامت شما نباید از 90 روز تجاوز کند.
مستندات پشتیبانی شما

شما باید وضعیت زناشویی و ملیت فرانسوی همسر خود را اثبات کنید.

برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

ویزای اقامت کوتاه دریافت خواهید کرد.

اقامت شما بیشتر از 90 روز خواهد بود یا می خواهید در فرانسه اسکان دهید
مستندات پشتیبانی شما

شما باید وضعیت زناشویی ، ملیت فرانسوی همسرتان ، جامعه زندگی با همسر فرانسوی خود و قصد خود برای حفظ آن در فرانسه را اثبات کنید.

برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

پس از ورود به فرانسه ، ویزای اقامت طولانی معادل مجوز اقامت را در معرض تشریفات تأیید دریافت خواهید کرد.

فرزند ملیت فرانسوی
family وضعیت خانواده شما
شما هستید:

فرزند خارجی او زیر 21 سال است
وابسته به والدین فرانسوی شما (اگر تحصیل می کنید ، به دنبال شغل یا معلولیت هستید)
کودکی که رابطه او با یک شهروند فرانسوی به طور قانونی برقرار شده است
کودکی که به شکل ساده یا کامل توسط یک تبعه فرانسوی به دنیا آمده است
اقامت شما بیشتر از 90 روز خواهد بود یا می خواهید در فرانسه اسکان دهید
اسناد پشتیبانی

شما باید رابطه خود ، ملیت هر دو والدین ، ​​سن خود ، سکونت والدین فرانسوی خود در فرانسه یا قصد اقامت در آنجا را ثابت کنید:

اگر فرزند خردسالی هستید و در معرض اقتدار والدین مشترک هستید ، رضایت والدین دیگر از شما برای حل و فصل در فرانسه است
اگر بیش از 21 سال داشته باشید ، اگر به والدین فرانسوی خود وابسته باشید
برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

ویزای اقامت طولانی مدت را به مدت 3 ماه دریافت خواهید کرد ، در صورت صدور مجوز اقامت که باید از بخشدار اداره محل اقامت شما درخواست شود ، دریافت خواهید کرد.

بستگان وابسته پیرزن فرانسوی یا همسر خارجی وی
family وضعیت خانواده شما
شما هستید:

خویشاوندان بزرگتر او یا خویشاوند بزرگتر همسر خود.
یا والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ یک فرانسوی یا همسر وی.
مدت اقامت شما از 90 روز تجاوز نخواهد کرد
مستندات پشتیبانی شما

شما باید اثبات کنید:

رابطه با فرزند شما ، تابعیت فرانسوی یا همسر وی.
به معنای کافی برای تأمین نیازهای شما.
محل اقامت؛
بیمه پزشکی بین المللی که مدت اقامت شما را پوشش می دهد.
برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

ویزای اقامت کوتاه دریافت خواهید کرد.

مدت اقامت شما بیشتر از 90 روز خواهد بود
اگر درآمد شخصی شما برای تأمین نیازهای شما کافی است ، با مراجعه به بخش اقامت توریستی و خصوصی ، شرایط را بررسی کنید.

شما می خواهید در فرانسه مستقر شوید
منابع شما برای تأمین نیازهای شما به تنهایی کافی نیست:

مستندات پشتیبانی شما

شما باید اثبات کنید:

رابطه با فرزند شما ، تابعیت فرانسوی یا همسر وی.
اینکه در کشور محل اقامت خود به فرزند خود یا همسر وی وابسته باشید.
شرایط اسکان در طول اقامت خود در فرانسه؛
بیمه پزشکی 3 ماه اول اقامت شما را پوشش می دهد.
برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

ویزای اقامت طولانی مدت را به مدت 3 ماه دریافت خواهید کرد ، در ادامه با صدور مجوز اقامت “وابسته به سالخوردگان وابسته” که لازم است از بخشدار اداره محل زندگی شما درخواست شود ، دریافت خواهید کرد.

والدین خارجی تابعیت فرانسوی جزئی
family وضعیت خانواده شما
شما والدین یک فرانسوی جزئی فرانسوی هستید و در نگهداری و تربیت فرزند خود مشارکت می کنید (تحت شرایط مندرج در ماده 371-2 قانون مدنی (فقط به زبان فرانسه)) از بدو تولد کودک یا در حداقل دو سال

شما می خواهید در فرانسه مستقر شوید
مستندات پشتیبانی شما

شما باید اثبات کنید:

رابطه فرزندتان با شما ، ملیت فرانسه ، سن او و اقامت وی ​​در فرانسه.
سهم واقعی شما در حفظ و آموزش وی.
اینکه شما در حالت چند همسری زندگی نمی کنید.
برای جزییات مدارک پشتیبان ، با ویزارد ویزا مشورت کنید.

ویزای شما

ویزای اقامت طولانی مدت را به مدت 3 ماه دریافت خواهید کرد ، در صورت صدور مجوز اقامت که باید از بخشدار اداره محل اقامت شما درخواست شود ، دریافت خواهید کرد.

منبع

پیام بگذارید