موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور
ویزای کارآفرینی انگلستان

ویزای کارآفرینی انگلستان

ویزای کارآفرینی انگلستان UK Entrepreneur visa ویزای کارآفرینی انگلستان بررسی اجمالیویزای خود را تمدید کنیدتغییر به این ویزااعضای خانوادهبررسی اجمالیشما دیگر نمی توانید برای ویزای درجه 1 (کارآفرین) اقدام کنید. اگر می خواهید در انگلستان شغل مستقر یا اداره کنید ، می توانید برای ویزای مبتکر یا ویزای راه اندازی…
ادامه مطلب

ویزای استارت آپ انگستان

ویزای استارت آپ انگستان Start up visa ویزای استارت آپ انگستان فهرستبررسی اجمالیشایستگیدانش انگلیسیاسنادی که باید ارائه دهیددرخواست دادنتغییر به این ویزااعضای خانوادهبررسی اجمالیاگر: شما می خواهید در انگلستان یک تجارت ایجاد کنیدشما خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و سوئیس هستیدشما سایر الزامات واجد شرایط بودن را برآورده می…
ادامه مطلب

ویزای مبتکر انگلستان

اخذ ویزای مبتکر انگلستان UK Innovator Visa بررسی اجمالی شایستگی دانش انگلیسی اسنادی که باید ارائه دهید درخواست دادن ویزای خود را تمدید کنید تغییر به این ویزا اعضای خانواده بررسی اجمالی اگر می توانید برای ویزای مبتکر اقدام کنید. می خواهید یک تجارت در انگلستان راه اندازی یا اداره…
ادامه مطلب

ویزای سرمایه گذار انگلستان، توسعه تجارت و استعداد

ویزای سرمایه گذار انگلستان، توسعه تجارت و استعداد Investor, business development and talent visas این ویزا شامل ویزاهای زیر است: ویزای مبتکرویزای راه اندازیویزای کارآفرینویزای جهانی استعدادویزای استعدادی استثناییویزای کارآفرینان فارغ التحصیلویزای سرمایه گذار منبع
ادامه مطلب