موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

امور مالیاتی

ماشینی به صورت لیزینگ خریداری کردم. آیا با عدم پرداخت برخی از اقساط، شرکت لیزینگ می تواند خودرو را تملک کند؟

قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن (قیمت) به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت.
ادامه مطلب

آیا می توان از تخفیفات بیمه خودرو پس از فروش آن استفاده کرد؟

بله. بنابر  تبصره ماده 6 قانون جدید بیمه اجباری، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت، در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به…
ادامه مطلب

آیا امکان توقیف مال مشاع در اجرای احکام وجود دارد؟

وفق ماده 137و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک مال اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید بعنوان مشخصات…
ادامه مطلب

آیا امکان توقیف اموال منقول در محل سکونت و محل کار محکوم علیه وجود دارد؟

وقتی محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص باشد، اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم به محکوم علیه است؛ زیرا عرف و عادت بر این است که اموال خود را نگهداری می کنند. بر این اساس، توقیف اموال در این دو…
ادامه مطلب

در هنگام اجرای احکام، از اموال منقول توقیف شده چگونه و در کجا حفاظت می‌شود؟

بعد از صورت برداری از اموال و ارزیابی آنها توقیف صورت می گیرد تا مرحله فروش پیش آید اما به صرف اینکه از اموال منقول ارائه شده، صورت برداشتند و بهای آن را معلوم کردند توقیف پایان نیافته اگر اموال همچنان در اختیار محکوم علیه باقی بماند ممکن است تغییر…
ادامه مطلب

ترتیب اجرای حکم توقیف اموال منقول توسط مامور اجرا چگونه است؟

مأمور اجرا هنگامی که می خواهد اموال منقول را توقیف کند باید صورت جامعی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند مامور اجرا بنابر تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال…
ادامه مطلب

آیا اگر شخصی از حساب خود به حساب شخص دیگری وجه انتقال دهد، قابل مطالبه است؟

در این رابطه، با استناد به ماده 265 قانون مدنی دو رأی مختلف وجود دارد. اما یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر، انتقال وجه را اولا؛ اماره عدم تبرع و عدم مدیونیت و ثانیا؛ قابل استرداد دانسته است.
ادامه مطلب

آیا دادگاه ملزم است که اموال محکوم‌علیه را برای پرداخت بدهی شناسایی کند؟

بله. بنابرِ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، « مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی…
ادامه مطلب

شرایط تقدیم دادخواست اعسار برای محکوم‌علیه مالی چیست؟

بنابرِ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، «اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه،…
ادامه مطلب

جرم تحصیل مال نامشروع شامل چه مواردی است و مجازات آن چیست؟

بنابرِ ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، « هر كس بنحوی از انحاء امتیازاتی راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و…
ادامه مطلب