موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اسناد و امور ثبتی

خواهان باید دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در کدام دادگاه مطرح نماید؟

خواهان باید دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در کدام دادگاه مطرح نماید؟ با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده یا…
ادامه مطلب

آیا تغییر در فتوکپی اسناد جرم تلقی می‌گردد؟

آیا تغییر در فتوکپی اسناد جرم تلقی می‌گردد؟ مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جعل فتوکپی اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن، جرم جعل نبوده و مجازات ندارد چون فتوکپی می باشد. اما اگر فتوکپی، تصدیق شده و برابر اصل شده باشد، جرم جعل قابل تحقق است.
ادامه مطلب

دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو کدام است؟

دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو کدام است؟ بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۳/۱۵۰۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۶)، با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده…
ادامه مطلب

آیا چک سند لازم الاجرا به شمار می‌آید؟ مطالبه این گونه اسناد چگونه است؟

آیا چک سند لازم الاجرا به شمار می‌آید؟ مطالبه این گونه اسناد چگونه است؟ بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، «چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده…
ادامه مطلب
آیا قرار عدم دسترسی به اسناد پرونده در دادسرا را مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟

آیا قرار عدم دسترسی به اسناد پرونده در دادسرا را مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟

آیا قرار عدم دسترسی به اسناد پرونده در دادسرا را مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۷۷۷/۹۴/۷ ـ 31 / 3 / 1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به…
ادامه مطلب

آیا در صورت عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک نیز امکان صدور اجراییه از ثبت اسناد هست؟

آیا در صورت عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک نیز امکان صدور اجراییه از ثبت اسناد هست؟ بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، «… اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک…
ادامه مطلب

اسناد لازم اجرا را طی چه مدت پس از ابلاغ اجراییه باید اجرا کرد و آیا پیش از آن، امکان تقاضای تامین وجود دارد؟

اسناد لازم اجرا را طی چه مدت پس از ابلاغ اجراییه باید اجرا کرد و آیا پیش از آن، امکان تقاضای تامین وجود دارد؟ بنابرِ ماده 21 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء…
ادامه مطلب