موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

یا تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام موثر است؟

یا تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام موثر است؟

در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ ‌داده و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود.

پیام بگذارید