موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

یا اجرت المثل ایام زوجیت در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه نیز به وی تعلق می گیرد؟

یا اجرت المثل ایام زوجیت در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه نیز به وی تعلق می گیرد؟

زمانی هم که طلاق از باب عسر و حرج باشد، زوجه می تواند اجرت المثل را مطالبه نماید.

پیام بگذارید