موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

کیفیت تشخیص زمان ابلاغ الکترونیکی چگونه است؟

مطابق ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود».

بر این اساس، با ابلاغ الکترونیکی و مشاهده اوراق توسط مخاطب آثار ابلاغ واقعی تحقق می‌پذیرد.

در مواردی که برابر قانون برای محاسبه مواعد، ابلاغ واقعی ضرورت داشته باشد؛ با رعایت تبصره 2 ماده مذکور، این تاریخ ملاک خواهد بود.

چنانچه مخاطب ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است، تاریخ مشاهده می تواند یکی از معیارهای اطلاع باشد.

پیام بگذارید