موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

کودک در چند سالگی می‌تواند برای زندگی نزد پدر یا مادر تصمیم بگیرد؟

کودک در چند سالگی می‌تواند برای زندگی نزد پدر یا مادر تصمیم بگیرد؟

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید.

پیام بگذارید