موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

کدام معاملات تاجر پس از تاریخ توقف باطل است؟

کدام معاملات تاجر پس از تاریخ توقف باطل است؟

بنابرِ ماده ۴۲۳ قانوت تجارت، هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول باشد.

۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.

۳) هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

پیام بگذارید