موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

کدام دادگاه به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به رسیدگی می‌کند؟

کدام دادگاه به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به رسیدگی می‌کند؟

بنابرِ ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

پیام بگذارید