موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه می توان علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرد؟

بنابراین، دارنده چك بايد از زمان صدور چك طی 15 روز به بانك محال عليه مراجعه و وجه چك را مطالبه كند. با دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چك مي تواند همزمان هم از صادركننده و هم از ظهرنويس چك در دادگاه حقوقي شكايت كند و محكوميت تضامني هر دو ايشان را به پرداخت وجه چك درخواست كند.

پیام بگذارید