موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه می‌توان نسبت به ابطال وکالت‌نامه اقدام کرد؟

چگونه می‌توان نسبت به ابطال وکالت‌نامه اقدام کرد؟

ابطال وکالت‌نامه به‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت‌نامه به‌تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/09   شماره رای نهایی: 9309970220700118

رای دادگاه تجدید نظر

آقای الف.ه. به وکالت از آقای ع.پ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 1340 مورخه 30/5/92 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در دعوی اعلام فسخ قرارداد و صدور حکم به بطلان دعوی نخستین مبنی بر ابطال وکالت‌نامه و استرداد سند صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه در دادخواست نخستین وکیل تجدیدنظرخواه ادعا اعمال فسخ قرارداد نشده تا به اعتبار آن خواسته اعلام فسخ قرارداد طبق ادعا وکیل تجدیدنظرخواه قابل‌ حمل به غیر اراده انشائی و امری کاشفی باشد لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار ردّ دعوی در خصوص اعلام فسخ قرارداد صادره گردیده انطباق با موازین قانونی داشته و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصل انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 353 از قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید لیکن در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر وکالت‌نامه شماره 15993 مورخه 14/5/78 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نظر به این‌که ابطال وکالت‌نامه به‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت می‌باشد و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت نشده ابطال وکالت‌نامه که سند آن می‌باشد میسر نمی‌باشد و نظر به این‌که دادگاه مکلف به رسیدگی در محدوده خواسته می‌باشد و در مانحن‌فیه اعلام بطلان وکالت موضوع خواسته نبوده تا به اعتبار رسیدگی و اصدار حکم در خصوص آن موضوع ابطال وکالت‌نامه قابلیت استماع و رسیدگی را داشته باشد با توجه به‌مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کوهکن ـ شریعت

پیام بگذارید