موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه ابلاغ الکترنیک را از سامانه دریافت کنیم؟

چگونه ابلاغ الکترنیک را از سامانه دریافت کنیم؟

ابتدا وارد سایت زیر شوید:
http://www.adliran.ir/

زیر گزینه «سامانه ابلاغ الکترونیک» یکی از لینک های یک تا چهار را انتخاب کنید.
 

کد ملی و رمز شخصی خود را وارد کنید.

 

رمز موقت به شما پیامک می شود. آن را در صفحه بعد وارد کنید.

 

ابلاغ های خود را مشاهده کنید.

پیام بگذارید