موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه ابلاغ الکترنیک را از سامانه دریافت کنیم؟

ابتدا وارد سایت زیر شوید:
http://www.adliran.ir/

زیر گزینه «سامانه ابلاغ الکترونیک» یکی از لینک های یک تا چهار را انتخاب کنید.
 

کد ملی و رمز شخصی خود را وارد کنید.

 

رمز موقت به شما پیامک می شود. آن را در صفحه بعد وارد کنید.

 

ابلاغ های خود را مشاهده کنید.

پیام بگذارید