موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چه خسارت هایی را می توان تحت عنوان خسارات دادرسی از دادگاه مطالبه کرد؟

چه خسارت هایی را می توان تحت عنوان خسارات دادرسی از دادگاه مطالبه کرد؟

چه خسارت هایی را می توان تحت عنوان خسارات دادرسی از دادگاه مطالبه کرد؟

بنابرِ ماده 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 1379، خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

پیام بگذارید