موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چه اماکنی مشمول قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌گردد؟

چه اماکنی مشمول قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌گردد؟

کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است.

پیام بگذارید