موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چنانچه کارمندان در بیش از یک پرونده محکوم به پرداخت اقساطی شوند، در هر نوبت چه میزان از حقوق آنان کسر می‌گردد؟

چنانچه کارمندان در بیش از یک پرونده محکوم به پرداخت اقساطی شوند، در هر نوبت چه میزان از حقوق آنان کسر می‌گردد؟

چون مطابق قانون بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمندان را نمی‌شود توقیف کرد، در مورد چگونگی کسر حقوق افرادی که به شعبات مختلف دادگاه‌ها بدهی دارند، چگونه می‌توان به ازای بدهی‌های مختلف از حقوق کارمندان اقساط کسر نمود؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 24, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۸۰۰۲/۷ – ۱۳۶۶/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

بعد از تقسیط محکوم‌به، به نفع طلبکاری که اولین بار اجرائیه به نفع او صادر شده است تا زمانی که اقساط تعیین شده، اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملاً اجرا نشده است، نمی‌توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود. تقسیم کسری حقوق کارمند بین طلبکاران تنها وقتی ممکن است که چند اجرائیه با هم به مرحله اجرا درآمده باشند.

پیام بگذارید