موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پیگری کیفری چک چه امتیازی بر پیگیری حقوقی آن دارد؟

پیگری کیفری چک چه امتیازی بر پیگیری حقوقی آن دارد؟

افزون بر تعیین مجازات برای صادرکننده چک بلامحل، امتیازاتی نیز برای پیگیری کیفری چک وجود دارد. بنابرِ ماده 16 قانون صدور چک، رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

پیام بگذارید