موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پس از فوت پدر، حضانت فرزند با مادر است یا پدربزرگ؟

پس از فوت پدر، حضانت فرزند با مادر است یا پدربزرگ؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

در فرض فوت پدر، ازدواج مجدد مادر نیز حضانت را از او سلب نمی کند.

پیام بگذارید