موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پس از فوت پدر، حضانت طفل با مادر است یا پدربزرگ؟

پس از فوت پدر، حضانت طفل با مادر است یا پدربزرگ؟

بنابرِ ماده 43 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

پیام بگذارید