موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پس از دریافت رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی، بناهای احداثی در زمین چگونه تعیین تکلیف می‌گردد؟

پس از دریافت رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی، بناهای احداثی در زمین چگونه تعیین تکلیف می‌گردد؟

با سلام؛

رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی زمین توسط مشتکی عنه می باشد. با توجه با این که داخل زمین مورد دعوی یک فونداسیون توسط فرد محکوم اجرا شده، آیا بر اساس این حکم، این فونداسیون باید رفع اثر شود؟

اگر مالک زمین حاضر به معامله فونداسیون با فرد محکوم نباشد، آیا فرد محکوم می تواند برای تعیین تکلیف فونداسیون شکایت نماید؟

اگر این فونداسیون دارای وام مسکن باشد و این زمین در گرو باشد، تکلیف  بنده نسبت به اون وام چیست.

با تشکر

‌بنابرِ ماده 164 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)، هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌باقي مي‌ماند كه متصرف عدواني، مدعيِ مالكيتِ مورد حكمِ تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌صلاحيتدار دادخواست بدهد.

پس از دریافت حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی، می توانید به طرفیت محکوم و بانک، نسبت به فک رهن زمین مورد نظر اقدام کنید.

پیام بگذارید