موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پس از تعیین مدیر تصفیه، تکلیف مسوولیت حقوقی و کیفری مدیرعامل شرکت چگونه است؟

پس از تعیین مدیر تصفیه، تکلیف مسوولیت حقوقی و کیفری مدیرعامل شرکت چگونه است؟

یک سوال در مورد چک های صادر شده شرکت تعاونی های مسکن مهر دارم. بنده سابقا مدیرعامل مسکن مهر بودم. ده ماه پیش اداره تعاون شهرستان نامه زد به اداره ثبت و تعاونی‌ها رو منحل شده اعلام کرد و دو ماه بعد هم خود اداره هیات تصفیه و مدیر تصفیه انتصاب کرد و آنها را به اداره ثبت معرفی کرده است. اکنون پرسش این است که تکلیف چک‌های مدت‌دار تعاونی که در قبال پیمانکاران و فروشگاه‌ها و اعضای انصرافی داده شده چیست؟ آیا طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک من به عنوان مدیرعامل ضامن هستم؟ ما به عنوان امضا کننده چک شرکت تعاونی چگونه می‌توانیم از مسوولیت رهایی یابیم؟ بعضی از قضات شرکت تعاونی و مدیر تصفیه را مسئول پرداخت چک‌های قبلی می‌دانند و متاسفانه برخی نیز به ماده ۱۹ چک استناد کرده و ما را به عنوان مدیران قبلی، محکوم کردند. ما طی یک سال اخیر در شرکت نیستیم و امکان پرداخت مبالغ این چک ها را نیز نداریم

با سلام. ماده نوزده کاملا گویا است. به لحاظ کیفری، اگر عدم پرداخت مستند به مدیر تصفیه باشد، مسوولیتی متوجه شما نخواهد بود. به لحاظ حقوقی نیز، اگر موجودی شرکت کفاف بدهی ها را ندهد، بنابرِ مسوولیت تضامنی، شما ملزم به پرداخت هستید. در صورتی هم که به رغم داشتن موجودی، مدیر تصفیه تخلف در پرداخت نماید، می توانید دادخواستی به طرفیت شرکت تقدیم دادگاه نمایید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

پیام بگذارید