موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پس از اعلام ورشکستگی تاجر، دعاوی حقوقی نسبت به تاجر چگونه اقامه خواهد شد؟

پس از اعلام ورشکستگی تاجر، دعاوی حقوقی نسبت به تاجر چگونه اقامه خواهد شد؟

بنابرِ ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌بطرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

پیام بگذارید