موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

وکالت افراد از یکدیگر چگونه منتفی می‌گردد؟

وکالت افراد از یکدیگر چگونه منتفی می‌گردد؟

بنابرِ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود:

۱) به عزل موکل

۲) به استعفای وکیل

۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل .

پیام بگذارید