موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

هزینه ثبت دادخواست یا شکوائیه محاسبه هزینه های دادرسی چگونه است؟

هزینه ثبت دادخواست یا شکوائیه محاسبه هزینه های دادرسی چگونه است؟

جدول محاسبه هزینه های دادرسی به شرح زیر است:

بر اساس ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين. مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي. (با آخرين اصلاحات)، قوه قضائیه موظف است كلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز‌ نماید.

تعرفه مصوب در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که در مواردی بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه افزایش یافت.

    در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا یك میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال

     هرگاه حداكثر مجازات بیش از نود و یك روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

 * مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال

    در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

    تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000)‌ریال می‌باشد.

* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

    تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000) ریال خواهد بود.

  * این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

    بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یكصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

* این مبلغ به پنج هزار ریال (5000) ریال افزایش یافت.

    درآمد صندوق “‌الف ” اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.

       درآمد صندوق ب اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تثبیت می‌گردد.

       هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یك هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

    هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (10.000) ریال شد.

    – هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.

    – هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.

    هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

    الف – پروانه وكالت درجه (1) یكصد هزار (100000) ریال.

    ب – پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی، وكالت درجه (2) كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

    ج – پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال

    ‌د – پروانه كارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

    ه – پروانه وكالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

    این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وكالت درجه (1) دو میلیون ریال (2.000.000) ریال

    – پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی، وكالت درجه (2) و كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد یك میلیون ریال (1.000.000) ریال

    – پروانه كارگشائی درجه (3) هشتصد هزار ریال (800.000) ریال

    – پروانه وكالت اتفاقی پانصد هزار ریال (500.000) ریال

    تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

    تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: 1- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد. 2- شعب تشخیص یكصد هزار ریال (100.000) ریال شد.

    هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

    ‌الف – مرحله بدوی:

    ‌دعاوی كه خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یك و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

    ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حكمی كه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.

    ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی كشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حكم:

پیام بگذارید