موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

میزان نفقه زن چگونه تعیین می‌شود؟

میزان نفقه زن چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ داده شده اسفند 28, 1395 توسط کارشناسان موسسه

میزان نفقه زن از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه و پس از جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود. بنابرِ ماده 47 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي کند.

تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محکومٌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.

پیام بگذارید