موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

من در دادگاه حق حضانت فرزندم را دریافت کردم، اما همسرم از تحویل وی خودداری می کند. آیا این اقدام مجازات دارد؟

من در دادگاه حق حضانت فرزندم را دریافت کردم، اما همسرم از تحویل وی خودداری می کند. آیا این اقدام مجازات دارد؟

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد کرد.

پیام بگذارید