موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ممنوع الخروج کردن بدهکار

ممنوع الخروج کردن بدهکار

آیا پس از ابلاغ اجراییه و گذشت ده روز، می‌توان بدهکار اسناد لازم اجرا یا در حکم لازم الاجرا چون چک را ممنوع الخروج کرد؟

بنابرِ بند ق ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷،

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.

پیام بگذارید