موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

معیار پرداخت قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا زمان پرداخت دیه؟

بنابرِ ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

پیام بگذارید