موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مصادیق و انواع دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

مصادیق و انواع دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

مصاديق دعاوی مالی و غیر مالی  به شرح زیر است:

مصاديق دعاوي مالي :

1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها

2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)

5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

7- دعوای مطالبه منافع

8- دعوای مطالبه سهم الارث

9- دعوای اثبات مالکیت

10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

11- دعوای خلع ید غاصبانه

12- دعوای تسلیط یا وضع ید

13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

14- دعوای مدنی مطالبه دیه

15- دعوای مطالبه مهریه

16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

17- دعوای استرداد وثیقه

18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )

20- دعوای اثبات نسق زارعانه

21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک

22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب

25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی

26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

27- دعوای ابطال معامله فضولی

28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

29- دعوای ابطال سند در وجه حامل

30- دعوای ابطال سند وقف

31- دعوای اثبات وقفیت

32- دعوای اثبات وصیت مالی

33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

34- دعوای مطالبه مال الصلح

35- دعوای مطالبه مورد صلح

36- دعوای استرداد جهیزیه

37- دعوای استرداد هدایای نامزدی

38- دعوای استرداد مبیع

39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

40- دعوای اعتراض به تحدید حدود

41- دعوای الزام به تحویل مبیع

42- دعوای قلع و قمع مستحدثات

43- دعوای اثبات حریم ملک

44- دعوای مطالبه سهم الشرکه

45- دعوای مطالبه هزینه هاي درمان

46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

47- دعوای تحویل موصی به

48- دعوای استرداد عاریه

49- دعوای مطالبه سهم الترکه

50- دعوای اخذ به شفعه

51- دعوای اثبات معامله

52- دعوای اثبات اقاله

53- دعوای ابراء

54- دعوای فک رهن

پیام بگذارید