موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مستاجر برای اعلام فسخ اجاره، خواسته خود را چگونه باید مطرح کند؟

مستاجر برای اعلام فسخ اجاره، خواسته خود را چگونه باید مطرح کند؟

در این دعوی، خواسته عبارت است از تایید فسخ قرارداد اجاره، مطالبه وجه بابت استرداد مبلغ ودیعه، به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

پیام بگذارید