موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات منع از ملاقات طفل برای سرپرست او به چه میزان است؟

مجازات منع از ملاقات طفل برای سرپرست او به چه میزان است؟

بنابرِ ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1391، جزای نقدی درجه هشت تا ده میلیون ریال مشخص شده است.

پیام بگذارید