موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات رابطه نامشروع با مرد دارای همسر چیست؟

مجازات رابطه نامشروع با مرد دارای همسر چیست؟

در این رابطه، نکات زیر قابل توجه است:

اول؛ توبه شما و طرف دیگر. این امر علاوه بر فواید آن برای آینده زندگی شما، به لحاظ مجازات های مقرر نیز موثر است. توبه واقعی به معنای اصلاح رفتار شما در آینده است.

دوم؛ عدم لزوم اقرار شما به این جرم. در اینجا، مهم ترین دلیل برای اثبات این جرم اقرار است که با عدم اقرار منتفی می گردد.

سوم؛ در صورت عدم وجود شاکی خصوصی یا عمومی، پرونده ای در دادگاه تشکیل نخواهد شد.

چهارم؛ با فرض اثبات جرم یا اقرار شما، مقررات انضباطی در آموزش و پرورش برای شما و ایشان قابل اعمال خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر، مناسب است مواد قانونی زیر مطالعه گردد:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

ماده ۲۲۵ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

تبصره 2 ماده 114 – در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

پیام بگذارید