موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات انشعاب غیرمجاز آب، برق و گاز چیست؟

مجازات انشعاب غیرمجاز آب، برق و گاز چیست؟

بر اساس ماده 1 قانون “مجازات استفاده کنندگان از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب  و گاز” مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۲،

هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.

در ماده 2 این قانون نیز آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می گردد.

تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

بر اساس ماده 5 این قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است. ماده 6 نیز بیانگر آن است که از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات  اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

پیام بگذارید