موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی و توهین چیست؟

مجازات ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی و توهین چیست؟

اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که  مستوجب جمع مجازات می‌گردد. بر این اساس، متهم با استناد به مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی از جهت ایجاد مزاحمت تلفنی و از جهت توهین با عنایت به الفاظ و عبارات مستهجن به کار رفته در متن پیامک های ارسالی برای شاکی خصوصی، به تحمل شلاق تعزیری محکوم می‌گردد.

پیام بگذارید