موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

متن وکالت نامه مطلق یا جامع چیست؟

4 روش ابطال وکالت بلاعزل

موکل

نام ……………………………….. نام خانوادگی ………………………………………. نام پدر ……………………….. شماره ملی شماره شناسنامه ……………………. صادره ……………………… تاریخ تولد / / 13

وکیل

نام ……………………………….. نام خانوادگی ………………………………………. نام پدر

……………………….. شماره شناسنامه ……………………. صادره ……………………… تاریخ تولد / / 13 نشانی در ایران : تلفن :

مورد وکالت:تام الاختیار(جامع)

پس از اخذ مجوزهاي الزم و موافقت دوائر ذیربط ، انجام هر نوع معامله اعم از قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح ، خرید ، فروش ، اجاره و غیره ایجابا و قبوال نسبت به اموال و امالك منقول )اتومبیل و موتورسیكلت و …. ( و غیرمنقول )ملك مسكونی – آپارتمان – منزل – زمین – مغازه و …( و حق اشتراکها و حق االمتیازها از قبیل تلفن ثابت و همراه و غیره و سهام هاي ایشان اعم از موروثی و ملكی و ابتیاعی با هر شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ولو با شخص خود و پرداخت و دریافت مال المعامالت و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و تصرف دادن و تصرف نمودن موارد معامله یا تعهد در آنها و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی تا آخرین مرحله و نیز افتتاح هر نوع حساب بانكی و برداشت از آن و سایر حسابهاي مفتوحه بانكی موکل و جوایز آن اعم از جاري و پس انداز و قرض الحسنه و غیره و امضاء ذیل اوراق بانكی و دریافت هر نوع وام و تسهیالت بانكی در قالب عقود اسالمی از هر یك از بانكهاي ایران و به رهن و وثیقه قراردادن اموال موکل نزد بانك وام و تسهیالت دهنده به هر مبلغ و میزان و با هرگونه قید و شرط و افتتاح حساب و برداشت از آن در این مورد و اخذ دسته چك ،اوراق دستور پرداخت و یا هر ابزار مالی مشابه با حق امضاء ، دریافت کلیه مطالبات موکل از هر شخص حقیقی یا حقوقی و وجوه سپرده شده در صندوقها و نیز تفكیك و تقسیم و افراز اموال منقول و غیر منقول موکل یا سایر شرکا و صلح و تصالح الزمه و خریداري نمودن و نام نویسی هر نوع اتومبیل به هر مشخصه از مالك مربوطه و شرکتهاي ذیربط و نمایندگی هاي آن و تحویل گرفتن خودروها و اقدام به شماره گذاري آنها و انجام امور مورد نیاز موکل در تمامی دوائر دولتی و خصوصی اعم از دارائی ، شهرداري ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، اوقاف ، گذرنامه ، گمرك ، بازرگانی ، تامین اجتماعی ، کار ، مخابرات ، بانكها ، دفاتر اسناد رسمی و غیره و پرداخت حقوق متعلقه و سپردن تعهدات ضروري و گواهی امضاء تنظیم و امضاء هر نوع اعتراضنامه و اصالحیه هاي الزم و تقاضا و اخذ هر نوع مدرك و مجوز و استعالم اعم از پروانه ، عدم خالف ، پایان کار ساختمانی ، اسناد مالكیت ،شناسنامه ، کارت شناسایی ملی ، رونوشت و المثنی آنها ، دریافت گواهینامه رانندگی دریافت حقوق ، بن ، حق بیمه ، کوپن و سایر مزایاي موکل از هر مرجع ذیصالح و همچنین تقدیم هر نوع دادخواست به مراجع قضایی و انتظامی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري و مراجع بدوي و تجدید نظر و پیگیري پرونده ها از بدو الی الختم و تقاضاي تجدید نظر ، فرجام خواهی تا حصول نتیجه و انتخاب وکیل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي و عزل وکالي انتخابی و ارجاع امر به کارشناسی و ادعاي جعل و انكار و تردید و مصالحه با طرف دعوي و انجام امور مندرج در ماده 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و وکالت در جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث و وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن و وکالت در قبول و رد سوگند با حق اعالم رضایت در این خصوص و انتخاب وکیل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي و فك ، فسخ ، تفاسخ و تمدید و تجدید ابطال و اقاله قراردادها و دریافت گواهی نامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و مداخله تامه مطلقه در امور مالی موکل و انجام تشریفات معمول هریك از موارد فوق تا حصول نتیجه و سپس تسویه حساب با موکل و مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و دوائر و شعب ذیربط و انجام تشریفات مورد نیاز و تعویض پالك خودروهاي مربوط به موکل به نام شخص خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و دریافت رسید فك پالك و تشریفات درمورد اخذ سند مالكیت و المثنی از اداره ثبت اسناد و امالك و وکالت دعاوي و حق تامین وکیل رسمی دادگستري و تفویض کلیه اختیارات به ایشان و دادن رسید و سپردن تعهدات ضروري اقدام به هر نحو راجع به هر عمل و اقدام مورد حاجت دیگر حتی اگر در ارتباط با موارد وکالت در این وکالتنامه قید نشده باشد کال به نام و جهت موکل به صالح و مصلحت وکیل برابر مقررات به نحوي که نیازي به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نبوده باشد. مراجعه به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و امالك

کشور ، وزارت امور اقتصادي و دارایی و دادگاهها و دادگستري هاي کشور و سایر ادارات ذیربط جهت فسخ و لغو و ابطال وکالتنامه موکل ، همچنین انجام تمامی امور اداري و حقوقی و قضایی ، انحصار وراثت ، نقل و انتقال و فروش و یا واگذاري سهم االرث یا اموال منقول و غیر منقول موکل به خود یا هر شخص دیگر به هر قیمت و یامبلغ که وکیل صالح بداند.

حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت اختیار تام داشته و هرگونه امضاء و اقدام نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل بوده و از درجه اعتبار قانونی الزم و کافی برخوردار است به گونه اي که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا اجازه ثانوي موکل نباشد. وکیل حق توکیل به غیر جزا و یا کال ولو کرارا را دارد مفاد این برگه فقط در نفس وکالت موثراست.

امضاء موکل

پیام بگذارید