موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

متن وکالت نامه مطلق یا جامع چیست؟

متن وکالت نامه مطلق یا جامع چیست؟

متن وکالت نامه مطلق یا جامع چیست؟

موکل

نام ……………………………….. نام خانوادگی ………………………………………. نام پدر ……………………….. شماره ملی شماره شناسنامه ……………………. صادره ……………………… تاریخ تولد / / 13

وکیل

نام ……………………………….. نام خانوادگی ………………………………………. نام پدر ……………………….. شماره شناسنامه ……………………. صادره ……………………… تاریخ تولد / / 13 نشانی در ایران : تلفن :

مورد وکالت : تام الاختیار (جامع)

پس از اخذ مجوزهاي الزم و موافقت دوائر ذیربط ، انجام هر نوع معامله اعم از قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح ، خرید ، فروش ، اجاره و غیره ایجابا و قبوال نسبت به اموال و امالك منقول )اتومبیل و موتورسیكلت و …. ( و غیرمنقول )ملك مسكونی – آپارتمان – منزل – زمین – مغازه و …( و حق اشتراکها و حق االمتیازها از قبیل تلفن ثابت و همراه و غیره و سهام هاي ایشان اعم از موروثی و ملكی و ابتیاعی با هر شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ولو با شخص خود و پرداخت و دریافت مال المعامالت و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و تصرف دادن و تصرف نمودن موارد معامله یا تعهد در آنها و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی تا آخرین مرحله و نیز افتتاح هر نوع حساب بانكی و برداشت از آن و سایر حسابهاي مفتوحه بانكی موکل و جوایز آن اعم از جاري و پس انداز و قرض الحسنه و غیره و امضاء ذیل اوراق بانكی و دریافت هر نوع وام و تسهیالت بانكی در قالب عقود اسالمی از هر یك از بانكهاي ایران و به رهن و وثیقه قراردادن اموال موکل نزد بانك وام و تسهیالت دهنده به هر مبلغ و میزان و با هرگونه قید و شرط و افتتاح حساب و برداشت از آن در این مورد و اخذ دسته چك ،اوراق دستور پرداخت و یا هر ابزار مالی مشابه با حق امضاء ، دریافت کلیه مطالبات موکل از هر شخص حقیقی یا حقوقی و وجوه سپرده شده در صندوقها و نیز تفكیك و تقسیم و افراز اموال منقول و غیر منقول موکل یا سایر شرکا و صلح و تصالح الزمه و خریداري نمودن و نام نویسی هر نوع اتومبیل به هر مشخصه از مالك مربوطه و شرکتهاي ذیربط و نمایندگی هاي آن و تحویل گرفتن خودروها و اقدام به شماره گذاري آنها و انجام امور مورد نیاز موکل در تمامی دوائر دولتی و خصوصی اعم از دارائی ، شهرداري ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، اوقاف ، گذرنامه ، گمرك ، بازرگانی ، تامین اجتماعی ، کار ، مخابرات ، بانكها ، دفاتر اسناد رسمی و غیره و پرداخت حقوق متعلقه و سپردن تعهدات ضروري و گواهی امضاء تنظیم و امضاء هر نوع اعتراضنامه و اصالحیه هاي الزم و تقاضا و اخذ هر نوع مدرك و مجوز و استعالم اعم از پروانه ، عدم خالف ، پایان کار ساختمانی ، اسناد مالكیت ،شناسنامه ، کارت شناسایی ملی ، رونوشت و المثنی آنها ، دریافت گواهینامه رانندگی دریافت حقوق ، بن ، حق بیمه ، کوپن و سایر مزایاي موکل از هر مرجع ذیصالح و همچنین تقدیم هر نوع دادخواست به مراجع قضایی و انتظامی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري و مراجع بدوي و تجدید نظر و پیگیري پرونده ها از بدو الی الختم و تقاضاي تجدید نظر ، فرجام خواهی تا حصول نتیجه و انتخاب وکیل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي و عزل وکالي انتخابی و ارجاع امر به کارشناسی و ادعاي جعل و انكار و تردید و مصالحه با طرف دعوي و انجام امور مندرج در ماده 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و وکالت در جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث و وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن و وکالت در قبول و رد سوگند با حق اعالم رضایت در این خصوص و انتخاب وکیل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي و فك ، فسخ ، تفاسخ و تمدید و تجدید ابطال و اقاله قراردادها و دریافت گواهی نامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و مداخله تامه مطلقه در امور مالی موکل و انجام تشریفات معمول هریك از موارد فوق تا حصول نتیجه و سپس تسویه حساب با موکل و مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و دوائر و شعب ذیربط و انجام تشریفات مورد نیاز و تعویض پالك خودروهاي مربوط به موکل به نام شخص خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و دریافت رسید فك پالك و تشریفات درمورد اخذ سند مالكیت و المثنی از اداره ثبت اسناد و امالك و وکالت دعاوي و حق تامین وکیل رسمی دادگستري و تفویض کلیه اختیارات به ایشان و دادن رسید و سپردن تعهدات ضروري اقدام به هر نحو راجع به هر عمل و اقدام مورد حاجت دیگر حتی اگر در ارتباط با موارد وکالت در این وکالتنامه قید نشده باشد کال به نام و جهت موکل به صالح و مصلحت وکیل برابر مقررات به نحوي که نیازي به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نبوده باشد. مراجعه به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و امالك کشور ، وزارت امور اقتصادي و دارایی و دادگاهها و دادگستري هاي کشور و سایر ادارات ذیربط جهت فسخ و لغو و ابطال وکالتنامه موکل ، همچنین انجام تمامی امور اداري و حقوقی و قضایی ، انحصار وراثت ، نقل و انتقال و فروش و یا واگذاري سهم االرث یا اموال منقول و غیر منقول موکل به خود یا هر شخص دیگر به هر قیمت و یامبلغ که وکیل صالح بداند.

حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت اختیار تام داشته و هرگونه امضاء و اقدام نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل بوده و از درجه اعتبار قانونی الزم و کافی برخوردار است به گونه اي که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا اجازه ثانوي موکل نباشد. وکیل حق توکیل به غیر جزا و یا کال ولو کرارا را دارد مفاد این برگه فقط در نفس وکالت موثراست.

امضاء موکل

پیام بگذارید