موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

قراردادهای عادی اجاره در چه صورتی مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ است؟

قراردادهای عادی اجاره در چه صورتی مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ است؟

بنابر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول این قانون خواهد بود که شرایط زیر را دارا باشد:

 1. مدت اجاره در آن قید شده باشد.

2. در دو نسخه تنظیم شده باشد.

3. به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد.

4. به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شده باشد.

پیام بگذارید