موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

فرزندان مشترک پدر و مادر در چند سالگی می توانند تصمیم بگیرند که با کدامیک زندگی کنند؟

فرزندان مشترک پدر و مادر در چند سالگی می توانند تصمیم بگیرند که با کدامیک زندگی کنند؟

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند. فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار میباشند.

پیام بگذارید