موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

غیر ورثه برای طرح دعوی حقوقی، گواهی حصر را از چه طریقی می‌تواند دریافت کند؟

وی می‌تواند از همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حقوقی خود درخواست کند تا برای تعیین ورثه از ثبت احوال استعلام کند.

پیام بگذارید