موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

غیرمالی بودن دادخواست استرداد لاشه چک

غیرمالی بودن دادخواست استرداد لاشه چک

غیرمالی بودن دادخواست استرداد لاشه چک

فارغ از تفاوت دیدگاه های حقوقی، آیا دادخواست استرداد لاشه چک در دفتر خدمات مالی تلقی می گردد یا غیرمالی؟

بر اساس دستورالعمل مورخ 07/08/1397 شماره 550/11624/9000 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، این دادخواست ها در دفاتر خدمات به عنوان غیرمالی ثبت می شوند.

پیام بگذارید