موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

عدم تاثیر دستور موقت در اصل حکم

عدم تاثیر دستور موقت در اصل حکم

آیا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری تاثیر در اصل حکم دارد؟

بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

پیام بگذارید