موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجین علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟

طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجین علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟

بنابرِ ماده 13 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي کند.

پیام بگذارید